ജപ്പാൻ ജോലി, ശമ്പളം, ചെലവ്, വിസ; വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്! Japan monthly expense, job, visa, Malayalam vlog

This video briefs about Job in Japan, Salary in Japan, monthly expenses in Japan, Visa types to enter in Japan etc based on a document compiled by Nihon Kairali, may be the oldest of Malayalee Associations in Japan.

Nihon Kairali Website
Nihon Kairali Facebook Group

Nihon kairali announcement:-

ജപ്പാനിൽ ഒരു ജോലി
"#Guidelines for Indian Job seekers who wish to come to Japan in the perspective of mitigating recruitment and visa frauds.(English and Malayalam)#

*ഇന്ത്യക്കാർ ജപ്പാനിലോട്ട് ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കപെടാതിരിക്കാനുള്ള ചില മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ *

Japan is slowly opening up for more foreign workers and needless to say Indian job seekers are one of the front runners trying to land and work in Japan. Nihon Kairali has been receiving many job related enquiries and we were trying to give possible information and leads to the fellow Indians residing in India.

Unfortunately, there are many fraud cases also being reported especially relating to visa and recruitment. Hence we have formed a working group for giving possible guidance to job seekers from India. A guidelines in both English and Malayalam is prepared and the PDFs can be directly accessed from below links.

Guideline English version

Guideline Malayalam version

Please share it with your friends so that it will be useful for someone in India

- by Nihon Kairali, Japan"

Manorama news:-

ജപ്പാനിൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമിതാ

ടോക്കിയോ ∙ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ ജപ്പാൻ തയാറായിരിക്കുകയാണ്.

News in Manorama

Link to Guideline document

Please follow us at our social media handles:-

Blog site
Twitter
Facebook
Instagram

Thanks for watching. Keep watching, please subscribe
and press the bell icon to get notifications of next episodes. Please like the video and share with your friends and family.