അടുക്കളയിൽ കയറി ബീഫ് വക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ!!! My experimental beef curry, weekend vlog, lifestyle Japan

This is my experiment in cooking with fresh beef and potatoes. Its an on the go recipe which I had…

Continue Reading →