ഇറച്ചിക്കടയിലേക്കൊരു നടത്തം, നാട്ടുവർത്തമാനം, നാടൻ കാഴ്ചകൾ, ഗോലി സോഡ, A walk through countryside of Japan

It was a fine day and we made a walk to collect the meat that we had ordered. We were…

Continue Reading →