ജപ്പാനിൽ, കേരളമുഖ്യൻ സഖാവ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ|Pinarayi Vijayan, EP Jayarajan, AK Saseendran in Japan

I got a good chance to meet Sree Pinarayi Vijayan, EP Jayarajan and AK Saseendran in Japan. First time in…

Continue Reading →