ജപ്പാനിലെ ദൂരദർശൻ കാണാൻ പൈസ കൊടുക്കണോ? Japan`s National Channel – Is it a paid service?

NHK (日本放送協会, Nippon Hōsō Kyōkai, Japan Broadcasting Corporation) is Japan’s national broadcasting organization. NHK, which has always been known by…

Continue Reading →