ടീവി ചാനലിൽ നിന്ന് പൗരനെ രക്ഷിക്കുന്ന ജപ്പാനിലെ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടി, Japanese Political party to protect people from NHK

The Party to Protect the People from NHK (Japanese: NHKから国民を守る党, NHK kara Kokumin o Mamoru Tō), also known as N-Koku…

Continue Reading →

ജപ്പാനിലെ ദൂരദർശൻ കാണാൻ പൈസ കൊടുക്കണോ? Japan`s National Channel – Is it a paid service?

NHK (日本放送協会, Nippon Hōsō Kyōkai, Japan Broadcasting Corporation) is Japan’s national broadcasting organization. NHK, which has always been known by…

Continue Reading →