മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ഇഡ്ഡലിപാത്രത്തിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റീമു കേക്ക് | Chocolate steam cake

This is a quick and easy, Sponge cake recipe without using oven and Rice cooker. This may be helpful even…

Continue Reading →

Sponge cake easy recipe | ഞൊടിയിടയിൽ സ്പോഞ്ചു കേക്കുണ്ടാക്കാം!

This is a quick and easy, Sponge cake recipe using Rice cooker. This may be helpful for bachelors who do…

Continue Reading →